Zasady ochrony świń przed chorobą

„Afrykański pomór świń – zasady ochrony świń przed chorobą”

W celu ograniczenia ryzyka zakażenia świń wirusem ASF w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt przed przypadkowym przeniesieniem czynników zakaźnych w sposób mechaniczny:

 • nie kupowanie świń nieoznakowanych i bez świadectwa weterynaryjnego – dla zdecydowanej większości ognisk stwierdzonych w 2016 r. jako przyczynę przeniesienia zakażenia wirusem ASF, na podstawie wyników dochodzeń prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Policję, wskazuje się nielegalną działalność człowieka (osoby prowadzące nielegalne lub niezgodne z przepisami prawa działania w zakresie przemieszczania świń/dzików lub pozyskanych z nich produktów);
 • nie skarmianie zwierząt paszą niewiadomego pochodzenia ani produktami (w tym resztkami, zlewkami) pochodzenia zwierzęcego;
 • unikanie kontaktu z padłymi świniami (lub dzikami) – w przypadku kontaktu z padłą świnią lub dzikiem należy jak najszybciej umyć ręce lub zdezynfekować środkiem na bazie alkoholu oraz oczyścić i zdezynfekować obuwie;
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 • utrzymywanie świń w budynkach, w których nie są jednocześnie utrzymywane inne zwierzęta gospodarskie kopytne;
 • zabezpieczenie budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki przed dostępem zwierząt dzikich (w tym gryzoni);
 • rezygnacja z udziału w polowaniach;
 • nie wnoszenie do gospodarstw części dzików;
 • zachowanie podstawowych zasad higieny:
  • odkażanie rąk i obuwia,
  • stosowanie odzieży ochronnej i narzędzi pozostawianych w budynku inwentarskim po zakończeniu prac,
  • okresowe odkażanie odzieży ochronnej i narzędzi;
 • zastosowanie mat dezynfekcyjnych na wjazdach i wyjazdach do gospodarstw i przed wejściami do budynków inwentarskich;
 • uniemożliwienie osobom postronnym (nie zajmującym się zawodowo zwierzętami lub leczeniem zwierząt w danym gospodarstwie) wchodzenia – zwłaszcza po kontakcie z padłą świnią lub dzikiem – do budynków inwentarskich w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie.

 

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem ASF -ulotka .pdf

Informacje na temat zabezpieczenia gospodarstw przed wirusem ASF terytorium Polski .pdf

 


Przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, położone na terytorium Polski poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z występowaniem ASF .pdf

 
Przestrzeganie zasad bioasekuracji przykładowe wzory:

Przykładowy wzór dokumentacji przeglądu zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych – załącznik nr 1 (.xlsx)

Przykładowy wzór rejestru wjazdów środków transportu do gospodarstwa – załącznik nr 2.(xlsx)

Przykładowy wzór rejestru osób wchodzących do budynków, w których utrzymywane są świnie – załącznik nr 3 (.xlsx)

Lista preparatów do dezynfekcji rąk dostępnych do obrotu w Polsce – załącznik nr 4 (.docx)

Zasady prawidłowego oczyszczania i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń – załącznik nr 5 .pdf

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie -Poza strefami -załącznik 6.1 (.xlsx)

Dokumentacja czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie -Strefy I-III -załącznik 6.2 (.xlsx)

Przykładowy wzór spisu świń – załącznik nr 7 (.xlsx)