Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie, (adres siedziby: ul. Ceglana 60/1, 22-500 Hrubieszów, kontakt: e-mail: hrubieszow.piw@wiw.lublin.pl, tel: (48) 84 696 28 38) który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

współadministratorem danych osobowych:
a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest  Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie,
c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie , który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO.

w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl, tel. 22 623 24 81,
b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie: iod@wiw.lublin.pl, tel. 817442885,
c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Hrubieszowie: inspektor@ethna.pl, tel. 665 795 054.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej, Ustawy o ochronie zwierząt, Ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, Ustawa o systemie identyfikacji i weryfikacji zwierząt, Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
 • dane mogą być również przekazywane Głównemu Lekarzowi Weterynarii, Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urzędowym Lekarzom Weterynarii. W szczególnych sytuacjach, dane te mogą być również przekazywane innym instytucjom publicznym.
 • każdemu, którego dane osobowe są przetwarzane, na mocy przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania. Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 • mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 • podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej. Brak podania danych spowoduje brak możliwości realizacji sprawy.
 • w przypadku wszczęcia postępowania z urzędu obowiązek podania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa
 • Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

 

Klauzula informacyjna dla firm

  

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie z siedzibą przy ul. Ceglanej 60/1, kod pocztowy: 22-500 Hrubieszów, tel.: 846962838, adres e-mail: hrubieszow.piw@wiw.lublin.pl.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych, z dniem 25.05.2018 w jednostce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować drogą telefoniczną: 665 795 054, bądź mailową: inspektor@ethna.pl
 3. Celem zbierania Państwa danych osobowych jest:
  • możliwość rozpatrzenia Państwa oferty oraz podjęcia działań przed zawarciem ewentualnej umowy, a w przypadku wyboru oferty – w celu zawarcia i realizacji umowy, w tym wystawiania lub przyjmowania faktur, rachunków oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
  • możliwość rozpatrzenia Państwa oferty w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 4. Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani / Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych mogą skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy
 5.  Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (dalej zwaną „Pzp”), ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny, a w przypadku zawarcia umowy: ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Przy czym niektóre z przysługujących Państwu praw są ograniczone przepisami krajowymi.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • 4 lat (2 lat jeżeli zamówienie dotyczy konkursów na usługi medyczne), licząc od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata (2 lat) okres przechowywana obejmuje cały czas trwania umowy,
  • 5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano dane – w przypadku ofert cenowych innych niż uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
  • w przypadku wyboru oferty i zawarcia umowy dane osobowe związane z realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego.