Rozporządzenie nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Hrubieszowie informuje, że w dniu 30.05.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ukazało się Rozporządzenie Nr 1 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu hrubieszowskiego.

ROZPORZĄDZENIE NR 1

POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W HRUBIESZOWIE

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu hrubieszowskiego

 

    Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a, 8b  i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1967), w związku z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/793 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniającej załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (Dz. U. UE L 129 z dnia 17.05.2019 r.) zarządza się co następuje:

§ 1. Dzierżawcom obwodów łowieckich lub ich części ustalonych zgodnie z Uchwałą Nr VI/88/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 marca 2015 r., położonych na terenie powiatu hrubieszowskiego nakazuje się:

 1. przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów łowieckich obejmujących powiat hrubieszowski w ilości 45 sztuk z podziałem na odstrzał:

  1) 2 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 236 – Koło Łowieckie nr 40     „Szarak” w Strzyżowie,

2) 1 szt. dzika w obwodzie łowieckim nr 203 – Koło Łowieckie nr 56 „Basior” w Jarosławcu,

3) 3 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 220 i 3 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 238 – Koło Łowieckie nr 121 „Świt” w Zamościu,

4) 4 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 289 i 2 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 221 – Wojskowe Koło Łowieckie nr 110 „Orlik” w Hrubieszowie,

5) 3 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 256 – Koło Łowieckie nr 57 „Padwa” w Zamościu,

6) 1 szt. dzika w obwodzie łowieckim nr 273 i 1 szt. dzika w obwodzie łowieckim nr 313 – Koło Łowieckie nr 14 „Rogacz” w Hrubieszowie,

7) 3 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 288 i 3 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 300 – Koło Łowieckie nr 41 „Łoś” w Dołhobyczowie,

8) 3 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 222 – Koło Łowieckie nr 90 „Darz Bór” w Lublinie,

9) 3 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 237 i 3 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 254 – Koło Łowieckie nr 45 „Ponowa” w Hrubieszowie,

10) 4 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 255 – Koło Łowiecki nr 43„Bażant” w Hrubieszowie,

11) 4 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 272 Koło Łowieckie nr 42„Cichy Bór” w Modryńcu,

12) 2 szt. dzików w obwodzie łowieckim nr 219 – Koło Łowieckie nr 13 „Dzik” w Lublinie

– w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2. niezwłoczne zgłaszanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Hrubieszowie każdego przypadku padnięcia dzika;

3. niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Hrubieszowie, gdzie będą przetrzymywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń;

4. zagospodarowanie tusz odstrzelonych dzików przez ich utylizację lub przeznaczenie do produkcji mięsa na użytek własny myśliwego.

§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu, rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta Hrubieszów, Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie, Urzędów Gmin w Dołhobyczowie, Horodle, Hrubieszowie, Mirczu, Trzeszczanach, Uchaniach, Werbkowicach.

§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.